АВТОБИОГРАФИЯ

Светлин Иванов Наков

Хоноруван преподавател по компютърни науки,

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Тел. (+359) (88) 841-8012

E-mail:

Личен сайт: http://www.nakov.com

Образование

Бакалавър по Информатика, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 2003

Средно образование, Природоматематическа гимназия “В. Друмев”, В.Търново, 1999

Награди

Национална стипендия “Джон Атанасов” за постижения в овладяването на компютърните науки,  фондация “Еврика”, 2003

Бронзов медал, XI международна олимпиада по информатика (IOI99), Турция, 1999

Бронзов медал, X международна олимпиада по информатика (IOI98), Португалия, 1998

Бронзов медал, VII балканска олимпиада по информатика (BOI99), Гърция, 1999

Бронзов медал, IV балканска олимпиада по информатика (BOI96), Кипър, 1996

Национална диплома за отличен успех и високи резултати в областта на информатиката, 1999

1во място, национална студентска олимпиада по програмиране (отборно), 2001

1во място, национална студентска олимпиада по програмиране (отборно), 2000

1во място и студентски права, национална ученическа олимпиада по информатика, 1998

3то място и студентски права, национална ученическа олимпиада по информатика, 1999

Победител в още над 30 други национални състезания по програмиране, 1994-2001

Заемани длъжности

03/2004 - до сега       Научен сътрудник за .NET Framework, Microsoft Research, Великобритания

04/2004 - до сега       Председател, Българска асоциация на разработчиците на софтуер

03/2004 - до сега       Консултант, Асоциация за информационна сигурност

10/2000 - до сега       Хоноруван преподавател по компютърни науки, Софийски Университет

06/2003 - 01/2004      Консултант по информационни технологии, Пауър Партнер

12/2002 - 06/2003      Старши софтуерен инженер и ИТ консултант, ТехноЛогика

03/2002 - 11/2002      Старши софтуерен разработчик, Сага Технолъжди

05/2000 - 01/2002      Старши софтуерен инженер, Мусала Софт

07/1999 - 04/2000      Софтуерен разработчик, КомСофт

10/1999 - 03/2000      Софтуерен разработчик, FoxWare

09/1998 - 12/1998      Софтуерен разработчик, АртКом

05/1996 – 09/1998      Софтуерен разработчик, 4M

Преподавателска работа

Хоноруван лектор по “Интернет програмиране с Java” в СУ, 350 студента, 2004

Хоноруван лектор по “Проектиране и анализ на компютърни алгоритми-1” в СУ, 350 студ., 2003

Хоноруван лектор по “Мрежова сигурност - 2” в Софийски Университет, 100 студента, 2004

Хоноруван лектор по “Мрежова сигурност” в Софийски Университет, 400 студента, 2003

Хоноруван лектор по “Програмиране за платформа .NET” в СУ, 300 студента, 2003

Хоноруван лектор по “Конструиране на качествен програмен код” в СУ, 250 студента, 2003

Хоноруван лектор по “Мрежова сигурност” в Софийски Университет, 350 студента, 2003

Хоноруван лектор по “Интернет програмиране с Java в СУ, 450 студента, 2002

Асистент по “Проектиране и анализ на компютърни алгоритми” в СУ, 180 студента, 2001

Асистент по “Структури от данни в програмирането със C++” в Софийски Университет, 2001

Асистент по “Увод в програмирането с Java” в Софийски Университет, 2000

Знания и умения

Разработка на софтуер

Обектно-ориентирано програмиране и проектиране на софтуер;

Интернет технологии и Web-програмиране;

Разпределени системи и многослойни архитектури;

Конструиране на висококачествен програмен код;

Релационни бази от данни и проектиране на бази от данни;

Мрежова сигурност, PKI и криптография;

Многонишково програмиране и синхронизация;

Структури от данни и алгоритми

Езици за програмиране

Java, C#, C, C++, SQL, Delphi, Pascal, PHP, JavaScript, Lisp, Prolog, Basic, Logo

Софтуерни технологии

Microsoft .NET Framework – C#, Windows Forms, ASP.NET, ADO.NET, Web-услуги, Remoting

Java, J2EE – JDK, JDBC, Java Beans, Servlets, JSP, RMI, EJB, JNDI, AWT/Swing, Sockets, Multithreading, Applets; Tomcat, JBoss, OC4J, WebLogic; Struts; Ant

Бази от данни – Oracle, MS SQL Server, MS Access, SQL, PL/SQL, ODBC, JDBC, ADO, ADO.NET, stored-процедури

Web-програмиране – CGI, Servlets, JSP, Struts framework, PHP, XOOPS CMS, ASP.NET

Web-дизайн и свързани с него технологии – HTML, DHTML, CSS, JavaScript

Интернет протоколи – TCP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, FTP

Програмиране със сокети – Winsock, Java сокети, .NET сокети

Програмиране под Windows – Win32 API, COM, ActiveX, ODBC, ADO

XML-програмиране – DOM, SAX, DTD, XSchema, XPath, XSL/XSLT

PKI, Цифрови сертификати и цифрови подписи – Java Cryptography Architecture, JCE

Други умения

Работа в екип; Комуникационни умения; Добри преподавателски умения; Добри умения за писане на статии;

Езици

Английски, Руски, Български

Книги

Наков С., Интернет програмиране с Java, 230 страници, издателство Faber, Велико Търново, 2004, ISBN 954-775-305-3 (под печат)

Избрани публикации

Атанасова И., Наков С., Наков П., ArtsSemNet: От двуезичен речник към двуезична семантична мрежа, доклади на Международен симпозиум по ресурси и инструменти за обработка на балкански езици, Първа балканска конференция по информатика, Солун, Гърция, ноември 2003

Атанасова И., Наков П., Наков С., Построяване на двуезична семантична мрежа за руската и българската терминология на изобразителното изкуство, доклади на национална научнопрактическа конференция BulMET”, стр. 222-229, ISSN 1310-9278, Варна, май 2003

Атанасова И., Наков П., Наков С., Семантична техника за автоматично извличане на хипоними от терминологични речници, доклади на 8-ми международен научен симпозиум МАПРЯЛ 2002, стр. 309-314, Велико Търново, април 2002

Атанасова И., Наков П., Наков С., Информационните технологии в помощ на изследователя-лингвист, доклади от 8-ми международен научен симпозиум МАПРЯЛ 2002, стр. 304-309, Велико Търново, април 2002

Наков С., Цифрово подписване на документи в Java-базирани Web-приложения (серия от 5 статии), Developer.com, 2003-2004

Наков С., Интернет програмиране с Java (серия от 8 статии), PC Magazine/Bulgaria, 2002-2003

Наков С., Web-програмиране с Java Server Pages, PC Magazine/Bulgaria, август 2000

Наков С., Java-сървлети – въведение в Web-програмирането, PC Magazine/Bulgaria, май 2000

Избрани семинарни лекции

"Мрежова сигурност и мрежови атаки" – почетна Климентова лекция по време на Климентовите дни на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” по покана на ръководството на Факултета по Математика и Информатика, София, ноември 2003

Сигурност в Microsoft .NET Framework приложенията”, Лектор на национална конференция „Информационните технологии в образованието – необходима инвестиция за бъдещето на България", София, април 2004

 Цифрово подписване на документи в WebJava-базиран framework с отворен код”, лектор по време на WebDev Conference (WebTech'2004), София, март 2004

Borland Janeva: взаимодействие между .NET, J2EE и CORBA” – лектор по време на деня на Microsoft и Borland разработчиците, София, февруари 2004

Тайните на .NET Windows Forms и DataGrid” – лектор по време на деня на Microsoft и Borland разработчиците, София, февруари 2004

Microsoft .NET Framework - кратък технически преглед” – серия от лекции по време на деня на Microsoft разработчиците в 7 български университета, декември 2003 - март 2004

“Инфраструктура на публичния ключ и приложения” – лектор на Първа национална конференция “Универсалният електронен подпис – доверие и сигурност", Кранево, юни 2003

“Мрежова сигурност и хакерски атаки” – лектор на пролетния международен семинар по компютърни мрежи, организиран от Борд на студентите от европейските технически университети, София, април 2003

 “Платформата J2EE” – лектор на семинар на Българска група на потребителите на Oracle, София, юни 2003

“Софтуерно инженерство” – лектор по време на образователните програми за националната здравна каса, Велико Търново и Пловдив, януари 2003

“Съвети и практики при проектирането на J2EE приложения” – лектор на семинар на Българска група на потребителите на Oracle, Велико Търново, септември 2002

“Интернет и обучението по информатика в училищата” – лектор на 4-тата годишна среща на координаторите на програмата I*EARN за централна и източна Европа и централна Азия, Блед, Словения, март 1999

Последна промяна: 04/2004