Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Книгата “Програмиране = ++Алгоритми;” с нов уеб сайт + безплатно в PDF вариант

Книгата “Програмиране = ++Алгоритми;” на Преслав Наков и Панайот Добриков, сочена от мнозина като “библията на състезателите по програмиране” има нов уеб сайт:

www.programirane.org

Книгата би могла да се ползва като продължение на книгите “Въведение в програмирането със C#” и “Въведение в програмирането с Java” и като допълнение към учебния план от безплатните курсове по програмиране за начинаещи, провеждани в Академията на Телерик, тъй като запознава читателя с по-сложни алгоритмични проблеми, често използвани по олимпиадите и състезанията по програмиране. Книгата може да бъде изтеглена безплатно в PDF формат.

Следва съкратено съдържание на обхванатия в книгата учебен материал:

Глава 1. Въведение в Алгоритмите

 • Основни математически понятия
 • Намиране броя на цифрите на произведение
 • Прости числа, мерсенови и съвършени числа
 • Биномни коефициенти, триъгълник на Паскал. Факторизация
 • Бройни системи и преобразуване, римски цифри
 • Рекурсия и итерация: факториел, редица на Фибоначи
 • Най-голям общ делител, алгоритъм на Евклид, най-малко общо кратно
 • Връщане от рекурсията и използване на променливите
 • Основни комбинаторни алгоритми: пермутации, вариации, комбинации
 • Разбиване на числа
 • Разбиване на множества
 • Оценка и сложност на алгоритми
 • Асимптотична нотация: O(n), W(n), Ɵ(n)
 • Определяне на сложност на алгоритъм

Глава 2. Въведение в структурите от данни

 • Списък, стек, опашка
 • Последователна (статична) реализация
 • Свързана (динамична) реализация
 • Двоични дървета
 • Балансирани дървета
 • Ротация
 • Червено-черни дървета
 • B-дървета
 • Хеш-таблици
 • Класически хеш-функции
 • Справяне с колизии
 • Затворено хеширане
 • Отворено хеширане
 • Реализации на хеш-таблица

Глава 3. Сортиране

 • Сортиране чрез сравнение
 • Дърво на сравненията
 • Сортиране чрез вмъкване
 • Сортиране чрез вмъкване с намаляваща стъпка. Алгоритъм на Шел
 • Метод на мехурчето
 • Сортиране чрез клатене
 • Бързо сортиране на Хоор (Quicksort)
 • Метод на “зайците и костенурките”
 • Сортиране чрез пряк избор
 • Пирамидално сортиране на Уилямс
 • Минимална времева сложност на сортирането чрез сравнение
 • Сортиране чрез трансформация
 • Сортиране чрез множество
 • Сортиране чрез броене
 • Побитово сортиране
 • Метод на бройните системи
 • Сортиране чрез пермутация
 • Паралелно сортиране

Глава 4. Търсене

 • Последователно търсене
 • Последователно търсене в сортиран списък
 • Последователно търсене с преподреждане
 • Търсене със стъпка. Квадратично търсене
 • Двоично търсене
 • Фибоначиево търсене
 • Интерполационно търсене

Глава 5. Теория на графите

 • Графи – основни понятия
 • Представяне и прости операции с граф: списък на ребрата, матрица на съседство, матрица на теглата, списък на наследниците (списък на инцидентност), матрица на инцидентност между върхове и ребра
 • Компоненти на свързаност
 • Построяване и прости операции с графи
 • Обхождане на граф: обхождане в ширина, обхождане в дълбочина
 • Оптимални пътища, цикли и потоци в граф
 • Директни приложения на алгоритмите за обхождане
 • Екстремален път в граф
 • Цикли
 • Хамилтонови цикли. Задача за търговския пътник
 • Ойлерови цикли
 • Потоци
 • Транзитивност и построяване. Топологично сортиране
 • Транзитивно затваряне. Алгоритъм на Уоршал
 • Транзитивно ориентиране
 • Транзитивна редукция
 • Топологично сортиране
 • Пълно топологично сортиране
 • Допълване на ацикличен граф до слабо свързан
 • Построяване на граф по дадени степени на върховете
 • Достижимост и свързаност
 • Компоненти на свързаност
 • Компоненти на силна свързаност в ориентиран граф
 • Разделящи точки в неориентиран граф. Двусвързаност
 • k-свързаност на неориентиран граф
 • Оптимални подмножества и центрове
 • Минимално покриващо дърво
 • Независими множества
 • Доминиращи множества
 • База на граф
 • Център, радиус и диаметър
 • Двойкосъчетание. Максимално двойкосъчетание
 • Оцветявания и планарност
 • Оцветяване на граф. Хроматично число
 • Планарност на графи

Глава 6. Търсене с връщане. NP-пълни задачи

 • Класификация на задачите: сложност по време, сложност по памет, нерешими задачи, NP-пълни задачи
 • Търсене с връщане
 • Удовлетворимост на булева функция
 • Оцветяване на граф
 • Най-дълъг прост път в цикличен граф
 • Разходка на коня
 • Задача за осемте царици
 • Разписание на училищна програма
 • Побуквено превеждане
 • Метод на разклоненията и границите
 • Задача за раницата (оптимална селекция)
 • Оптимални стратегии при игри
 • Игра “X”-чета и “O”
 • Принцип на минимума и максимума, алфа-бета отсичане, алфа-бета изследване до определена дълбочина

Глава 7. Разделяй и владей

 • Намиране на k-ия по големина елемент
 • Мажорант
 • Сливане на сортирани масиви
 • Сортиране чрез сливане
 • Бързо повдигане в степен
 • Алгоритъм на Щрасен за бързо умножение на матрици
 • Бързо умножение на дълги числа
 • Задача за Ханойските кули
 • Организиране на първенства
 • Циклично изместване на елементите на масив
 • Покриване с шаблон

Глава 8. Динамично оптимиране

 • Динамично оптимиране – въведение
 • Класически оптимизационни задачи
 • Задача за раницата
 • Братска подялба
 • Умножение на матрици
 • Триангулация на многоъгълник. Числа на Каталан
 • Оптимално двоично дърво за претърсване
 • Най-дълга обща подредица
 • Най-дълга ненамаляваща подредица
 • Сравнение на символни низове
 • Задача за разделянето
 • Неоптимизационни задачи
 • Числа на Фибоначи
 • Биномни коефициенти
 • Спортни срещи
 • Представяне на сума с неограничен брой монети
 • Представяне на сума с ограничен брой монети
 • Разбиване на естествено число
 • Числа без две съседни нули
 • Разпознаване на контекстно свободен език
 • Хедонийски език
 • Символно умножение
 • Други интересни оптимизационни задачи
 • Такси компания
 • Билети за влак
 • Числов триъгълник
 • Представяне на сума с минимален брой монети
 • Опроводяване на платка
 • На опашка за билети
 • Разпределение на ресурси
 • Семинарна зала
 • Крайпътни дървета
 • Разрязване на материали
 • Зациклен израз
 • Домино-редица
 • Трионообразна редица

Глава 9. Евристични и вероятностни алгоритми

 • Алчни алгоритми
 • Египетски дроби
 • Максимално съчетание на дейности
 • Минимално оцветяване на граф и дърво
 • Алгоритми на Прим и Крускал
 • Дробна задача за раницата
 • Задача за магнитната лента
 • Процесорно разписание
 • Разходката на коня. Хиперкуб. Код на Грей
 • Търсене с налучкване
 • Алгоритми Монте Карло и Лас Вегас
 • Числени алгоритми с приближение
 • Генетични алгоритми
 • Достигане на фиксирано приближение
 • Върхово покритие на граф

Глава 10. Компресиране

 • Кодиране
 • Обща класификация
 • Кодиране на последователности
 • Премахване на нулите
 • Компресиране с битови карти
 • Полубайтово пакетиране
 • Съвместно използване на битови карти и полубайтово пакетиране
 • Двуатомно кодиране
 • Замяна на шаблони
 • Относително кодиране
 • Математическо очакване. Кодиране с линейно предсказване
 • Кодиране на последователности
 • Един представителен пример: PackBits
 • Статистически методи
 • Алгоритъм на Шенън-Фано
 • Алгоритъм на Хъфман
 • Обобщен алгоритъм на Хъфман
 • Kод с разделители
 • Аритметично кодиране
 • Адаптивно компресиране
 • Адаптивно компресиране по Хъфман
 • Модели на Марков
 • Един представителен пример: MNP-5
 • Речниково кодиране
 • Ентропия
 • Стандарти и патенти
 • Статични срещу адаптивни методи
 • LZ77. Компресиране с плъзгащ се прозорец
 • LZSS. Едно подобрение
 • FLZ. Друг вариант на LZ77
 • LZW. Модификацията на Уелч
 • GIF. Гледната точка на CompuServe
 • Оптимални срещу алчни алгоритми
 • Компресиране в реално време
 • LZW срещу Марков
 • Компресиране със загуба
 • Изрязване и квантифициране
 • JPEG
 • Компресиране на видеоизображение. MPEG
 • Уейвлети
 • Компресиране с фрактали

Безплатно изтегляне на книгата “Програмиране=++Алгоритми;”

Книгата за алгоритми на Преслав и Панайот може да се изтегли безплатно от нейния сайт (programirane.org/download) или да се намери в хартиен вид на книжния пазар.

Comments (8)

8 Responses to “Книгата “Програмиране = ++Алгоритми;” с нов уеб сайт + безплатно в PDF вариант”

 1. Plamen says:

  Много е добра наистина 🙂

 2. Най-добрата книга за алгоритми и структури от данни!

 3. Красимир Костадинов says:

  Търсих я по онлайн книжарниците, но навсякъде е изчерпана.. Някакви идеи ?

 4. Емил Гелев says:

  Здравей,Красимире,книгата я имаше по доста книжарници до скоро,явно тиража се е изчерпал,иначе почти съм сигурен,че можеш да я намериш в книжарницата на ФМИ.

 5. nakov says:

  За феновете на алгоритмите вече имаме безплатни курсове по алгоритмично програмиране за подготовка за олимпиади и състезания по информатика: https://softuni.bg

 6. То је неке интересантне ствари овде на 999999999 Хвала за то објављивање.

 7. Костадин says:

  Книгата наистина е изчерпена щом и на площад Славейков я няма.
  Благодарности за това, че може да се изтегли безплатно безплатно.

 8. Георги says:

  Това е библията!

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT