Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Безплатните курсове в Академията за софтуерни инженери – какво да очакваме за 2011-2012?

През последните 2 години Академията за софтуерни инженери се утвърди като безспорен лидер в България в предлагането на алтернативно (на училища и университети) обучение за програмисти, софтуерни специалисти и други професионалисти по разработка на софтуер. В академията се предлагат десетки безплатни курсове и обучения в присъствена и онлайн форма. За момента Академията е дала професия и работа в областта на разработката на софтуер на над 500 души и има амбицията да удвои този брой през следващата година.

Ако решите да се възползвате от безплатните курсове по програмиране и софтуерни технологии в Академията на Телерик за софтуерни инженери (присъствено или онлайн), разгледайте календара на курсовете в академията по разработка на софтуер. Нови курсове се очаква да започнат през есента на 2011 г. За сезон 2011-2012 г. плановете са за провеждане на следните курсове:

Fundamentals of C# Programming

Курсът следва плътно учебното съдържание на книгата “Въведение в програмирането със C#”, която е основен учебник към него. Курсът обхваща основите на програмирането и по-конкретно ще ви научи как да дефинирате и използвате променливи, как да работите с примитивни структури от данни (като например числа), как да организирате логически конструкции, условни конструкции и цикли, как да печатате на конзолата, как да ползвате масиви и матрици, как да работите с бройни системи, как да дефинирате и използвате методи и да създавате и използвате обекти. Наред с началните познания по програмиране курсът ще ви помогне да възприемете и малко по-сложни концепции като обработка на символни низове, работа с изключения, използване на сложни структури от данни (като дървета и хеш-таблици), работа с текстови файлове и дефиниране на собствени класове и работа с LINQ заявки. Ще бъдат застъпени в дълбочина концепциите на обектно-ориентираното програмиране (ООП) като утвърден подход в съвременната разработка на софтуер. Накрая ще се сблъскате с практиките за писане на висококачествени програми и с решаването на реални проблеми от програмирането. В курса се излага цялостна методология за решаване на задачи по програмиране и въобще на алгоритмични проблеми и се демонстрира как се прилага тя на практика с няколко примерни теми от изпити по програмиране.

Към курса са достъпни за безплатно само­обучение лекции, примери, демонстрации, домашни и видеозаписи от лекциите, провеждани в Академията на Телерик.

Успешно завършилите могат да участват в следващите нива на безплатни обучения в Академията на Телерик и да бъдат обучавани за .NET разра­ботчици, QA инженери или специалисти за работа с клиенти.

Курсът се провежда по веднъж всяка година и нови групи започват през есента (септември-октомври).

Официален уеб сайт на курса: https://softuni.bg.

.NET Development Essentials

Курсът представлява много задълбочено обучение по разработка на софтуер за платформа .NET Framework с езика C#. Той продъл­жава 5 ме­сеца целодневно и обхваща всички по-важни технологии, които един .NET софтуерен инженер трябва да владее, за да бъде добър професионалист: .NET Framework, бази данни, SQL, SQL Server, ORM технологии, ADO.NET Entity Framework, уеб услуги и WCF, уеб front-end технологии, HTML5, JavaScript, jQuery, ASP.NET, ASP.NET MVC, XAML, WPF, Silverlight, RIA приложения, софтуерно инженерство, design patterns, unit testing, работа в екип и SCRUM.

В края на курса завършващите получават професията “.NET софту­ерен инженер” и имат възможност да започнат работа по специал­ността в Телерик. Учебните материали от курса не са публични.

Курсът се провежда безплатно веднъж годишно и започва през пролетта. В него могат да участват само завършилите с отличие курса “Fundamentals of C# Programming”.

Официален уеб сайт на курса: https://softuni.bg.

Software Quality Assurance and Test Automation (QA Academy)

Курсът представлява много сериозно и задълбочено обучение по осигуряване на качеството на софтуера и включва както теоре­тични фундаментални познания за тестването на софтуера, така и практически знания и умения за използване на инструменти за автоматизация на тестването. Курсът обхваща основи на софтуер­ното тестване, black-box и white-box техники за дизайн на тестове, техники и инструменти за автоматизация на тестовете, тестване на уеб приложения, desktop приложения, уеб услуги и RIA прило­жения, тестване за натоварване и управление на QA процесите.

Успешно завършилите с добри резултати имат възможност да започнат работа в Телерик като Software Quality Assurance (QA) инженери. Учебните материали от курса не са публични.

Курсът се провежда безплатно веднъж годишно и започва пролетно време. В него могат да участват само завършилите “Fundamentals of C# Programming”. Официален уеб сайт: https://softuni.bg.

Софтуерна академия за ученици (School Academy)

Академията на Телерик по софтуерно инженерство за ученици е програма за обучение на ученици от средните училища по разра­ботка на софтуер и софтуерни технологии, която им помага да се подготвят за Националната Олимпиада по Информационни Техно­логии (НОИТ). Обученията се организират веднъж месечно за 3 дни. Те са безплатни, но разходите на учени­ците се поемат от самите тях или от тяхното училище. При наличие на свободни места могат да участват и не ученици.

Учебната програма на Академията по софтуерно инженерство за ученици обхваща голямо разнообразие от езици и технологии: езикът за програ­миране C#, средата .NET Framework, бази данни и SQL Server, ORM технологии, разработване на front-end приложе­ния с HTML5, JavaScript и jQuery, разработване на уеб приложения с ASP.NET и AJAX, HTML5, разра­ботване на игри, разработване на мобилни приложе­ния, разработване на десктоп приложения с Windows Presentation Foundation (WPF), разработ­ване на RIA приложения със Silverlight. Специално внимание се обръща на подготовката за официалния технически тест на Националната Олимпиада по Информационни Технологии (НОИТ).

Всички учебни материали от проведените обу­чения са публикувани за свободно изтегляне, а учебните занятия могат да се гледат свободно и като видеозаписи от сайта на академията.

Академията по софтуерно инженерство за ученици се провежда безплатно веднъж на две години (тъй като е доста продължи­телна). Тя започва есенно време с началото на учебната година в учили­щата. Официален уеб сайт: https://softuni.bg.

Разработка на уеб Front-End приложения

Курсът дава задълбочени познания и умения за разработка на уеб сайтове и уеб front-end приложения с HTML, CSS, PhotoShop, JavaScript, jQuery, работа с CMS системи, HTML 5 и CSS 3. Курсът се препоръчва на всички млади софтуерни инженери, които смятат да се занимават сериозно с уеб техно­логии. Той се провежда в две части. Първата е насочена към изработката на уеб сайтове (рязане на PSD до XHTML + CSS + картинки), а втората – към разработка на динамични HTML5 front-end приложения с JavaScript, jQuery, AJAX, RESTful Web services и JSON.

Завършилите с отличие получават професията „web front-end developer“ и предложения за работа в ИТ индустрията.

Всички учебни материали от проведените обу­чения са публикувани за свободно изтегляне, а учебните занятия могат да се гледат свободно и като видеозаписи от сайта на курса.

Курсът се провежда безплатно веднъж годишно и започва пролетно време. Официален уеб сайт: https://softuni.bg.

Разработка на мобилни приложения

Курсът обхваща съвременните технологии за разработка приложения за мобилни устройства. В него се изучават задълбочено технологии за между­платформена разработка като PhoneGap и разработка за водещи мобилни платформи като Android, iPhone и Windows Phone.

Всички учебни материали от проведените обу­чения (лекции, упражнения, демонстрации, видеозаписи) се публикуват на сайта на курса.

Курсът се провежда безплатно веднъж годишно и започва есенно време. Официален уеб сайт: https://softuni.bg.

Качествен програмен код

Курсът обхваща принципите за изграждане на висококачествен програмен код в процеса на разработка на софтуер. Качеството на кода се разглежда в неговите най-съществени характеристики – коректност, леснота за четене и леснота за поддръжка. Дават се насоки, препоръки и утвърдени практики за конструиране на класове, методи, работа с цикли, работа с данни, форматиране на кода, защитно програмиране и много други. Въвеждат се принципите на компонентно тестване (unit testing) и прера­ботка на кода (refactoring). Наред с теоретичните познания всички участ­ници в курса защитават проект, с който усвояват на практика принципите на качествения код, unit тестването и преработката на лош код.

Всички учебни материали от проведените обу­чения (лекции, упражнения, демонстрации, видеозаписи) се публикуват на сайта на курса.

Курсът се провежда безплатно веднъж годишно и започва пролетно време. Официален уеб сайт: https://softuni.bg.

Разработка на уеб приложения с ASP.NET

Курсът въвежда студентите в практическата разработка на съвременни уеб приложения върху платформата Microsoft .NET. Той обхваща основите на езика C#, платформата .NET Framework, базите данни и разработката на уеб приложения с технологиите ASP.NET и AJAX. Студентите научават как да построяват динамични уеб приложения с бази от данни, базирани на ASP.NET, SQL Server и ADO.NET Entity Framework. Основният фокус на учебното съдържание е върху уеб технологиите и уеб програмирането с .NET платформата – започвайки от HTTP, HTML, CSS, JavaScript, през основите на ASP.NET, ASP.NET Web Forms, до по-сложни концепции в ASP.NET (управление на сесия, шаблонни страници, контроли за визуали­зация на данни, AJAX). Засягат се и теми като мултимедийни приложения (RIA), Silverlight и ASP.NET MVC.

Всички учебни материали от проведените обу­чения (лекции, упражнения, демонстрации, видеозаписи) се публикуват на сайта на курса.

Курсът се провежда безплатно веднъж годишно и започва есенно време. Официален уеб сайт: https://softuni.bg.

SEO оптимизация за търсачки

Курсът “SEO оптимизация за търсачки” въвежда участниците в основните техники за оптимизация на уеб съдържание за по-добро класиране в търсещите машини. Разглеждат се основите на SEO, как да изградим SEO-ориентиран уеб сайт, копирайтинг, линк билдинг, социално SEO, управление на онлайн репутация и полезни SEO инструменти. По време на SEO курса участниците работят върху практически SEO проект по свой избор и прилагат на практика изучаваните SEO техники за оптимизация на техните сайтове в Google и други търсещи машини.

Курсът се провежда безплатно веднъж годишно и започва есенно време. Официален уеб сайт: https://digital.softuni.bg/trainings/1450/searchengineoptimisation.

XAML Front-End Development

Курсът е в процес на разработка.

Софтуерна академия за деца

Проектът “Kids Academy” е в процес на разработка. Той има за цел да разкрие учебни центрове по програмиране за деца (4-6 клас) в над 20 града в цяла България. В тези учебни центрове (школи по програмиране) учениците ще правят първите стъпки в програмирането, след което ще могат да продължат като състезатели по олимпиадите или в Академията по разработка на софтуер за ученици. Повече информация за този проект очаквайте в началото на новата учебна година (септември, 2011 г).

Как да получаваме актуална информация?

Ако се интересувате сериозно от програмиране, запишете се в безплатните курсове на Софтуерната академия. Можете да се абонирате за RSS feeds от блога на Светлин Наков за да получавате актуална информация за предстоящи безплатни курсове и обучения по програмиране и практическа разработка на софтуер.

Успех на всички запалени по програмирането и информационните технологии!

Comments (4)

4 Responses to “Безплатните курсове в Академията за софтуерни инженери – какво да очакваме за 2011-2012?”

  1. “През последните 3 години Академията на Телерик”
    Светльо, от края на февруари 2010 до сега нямам и година и половина, посмали ги тия три години.. :)))

  2. Да, май са 2 години, от ноември 2009

  3. Наков, ти броиш и тези преди телерик 😉

  4. Anonymous says:

    a v ruse ima li q tazi akademiq i kude se namira,ako sa6testvuva?:)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT