Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Конспект за Националната олимпиада по информационни технологии за 2012 г. (НОИТ 2012) за 8-12 клас

За всички ученици, които искат да се научат да програмират и да участват в Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ), да добият професия още като ученици и да работят още като първокурсници в университета, да овладеят съвременните софтуерни технологии и инструменти за разработка на софтуер имаме добра новина.

Ученическата академия за софтуерни инженери стартира за втора поредна година

Ученическата академия на Телерик за софтуерни инженери (Telerik School Academy) за втора поредна година ще обучава безплатно на програмиране, софтуерни технологии, разработка на софтуер стотици ученици от цялата страна – от октомври 2011 г. За втора поредна година ще организираме безплатни тридневни обучения всеки месец и ще подготвяме учениците за Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ), ще ги обучаваме безплатно, ще им помагаме за проектите и ще ги подготваме усилено за ИТ теста, който формира основната част от оценката им на ИТ олимпиадата и им дава възможност да бъдат приети за студенти без конкурсен изпит.

Очаквайте безплатни курсове по PHP и MySQL през октомври и ноември 2011 г.

Очаквайте безплатен курс по PHP, MySQL и изграждане на съвременни уеб приложения върху платформа LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP) в ученическата софтуерна академия. Курсът ще се проведе на 2 пъти по 3 дни, целодневно и ще обхваща всички по-важни аспекти на разработката на уеб приложения с PHP, MySQL и съвременните PHP frameworks. Повече за безплатния PHP курс ще бъде обявено на сайта на ученическата академия по информационни технологии, програмиране и разработка на софтуер.

Конспект за Националната олимпиада по информационни технологии за 2012 г. (НОИТ 2012) – за възрастова група 8-12 клас

Все още няма официално обявен конспект за Националната олимпиада по информационни технологии за 2012 г. (конспект за НОИТ’ 2012), но най-вероятно той ще е същият, какъвто беше последните 2 години (2010 г. и 2011 г.). Няма причина да очакваме съществени изменения, така че е време за започнем да се готвим за ИТ теста на финалния кръг на НОИТ 2012.

Настоящият конспект, публикуван по-долу е базиран на официалния конспект за НОИТ на МОМН за 2011 г., но е допълнен, разширен и осъвременен от Светлин Наков, според неговите виждания за съвременното развитие на информационните технологии, олимпиадата по информационни технологии и целите на ученическата софтуерна академия на Телерик.

Неофициален конспект за НОИТ 2012 – 8-12 клас

 1. Компютърни системи (хардуер). Основни компоненти на компютърните системи: процесор, дънна платка, шини, памет, периферни устройства, запомнящи устройства (CD, DVD, HDD, …), видеокарта, звукова карта, мрежова карта. Основни входно-изходни интерфейси и стандарти. Серийни и паралелни интерфейси (PCI, ATA, SATA, USB, eSATA, SCSI, FireWire). Компютърни архитектури. Настолни и преносими компютри, лаптопи, таблети, мобилни телефони.
 2. Компютърни програми (софтуер) – същност, функции, класифициране, създаване, начини на използване (инсталиране, стартиране, деинсталиране). Системен и приложен софтуер, firmware, cloud computing. Инсталиране и конфигуриране на ОС, драйвери и приложен софтуер. Езици за програмиране, компилатори, интерпретатори, виртуални машини, среди за разработка.
 3. Работа с компютърни системи и програми – правила, пускане и спиране, диагностика, откриване на проблеми, поддържане, тестване. Компютърни вируси и злонамерен софтуер, антивирусен софтуер. Диагностика на хардуера. Работа с Windows Task Manager, Windows Registry, Windows Event Log.
 4. Пренос на данни и бройни системи. Средства на ИТ за пренос на данни – различни подходи и методи, физически среди и канали за пренос, характеристики, предимства и недостатъци. Коаксиален, UTP, STP и оптичен кабел, конектори, безжичен пренос. Основни единици за измерване на информация (бит, байт, килобайт, мегабайт, мегабит и други). Бройни системи. Основи на двоичните пресмятания. Изчисления в различни бройни системи.
 5. Операционни системи (ОС) – понятия, основни функции и задачи, видове. Потребителски интерфейс – понятия, видове, конзолен и графичен интерфейс. Графичен интерфейс – понятия, основни обекти, основни операции, организация, настройки. Файл – понятия, характеристики. Файлова система – понятия, видове, логическа и физическа организация, основни обекти и действия с тях. Ядро, обвивка, драйвери, процеси, многозадачност, потребители. Windows, Linux и други ОС.
 6. Софтуерно инженерство. Основни фази от изпълнението на проект – анализ, моделиране, проектиране, създаване на прототип, имплементация, проверка (тестване и осигуряване на качеството), подобряване и усъвършенстване, документиране, внедряване, съпровождане. Методи за моделиране. UML. Оценка на достоверността от изпълнението на проект. Планиране и управление на проекти. Инструменти за разработка, работа в екип, сорс контрол системи, методология на тестването, инструменти за тестване, непрекъсната интеграция. Процеси и методологии за разработка на софтуер, гъвкави методологии.
 7. Компресиране и декомпресиране на данни. Кодиране без и със загуба. Компресия на текст и мултимедия. Кодиране с линейно предсказване. Алгоритми на Шенън-Фано и Хъфман. Аритметично кодиране. Речниково кодиране: LZ-77 и LZW. JPEG кодиране. Кодиране на аудио и видео. MPEG. Архивиращи програми – работа с WinZIP, WinRAR и 7-Zip. Архивни файлови формати (zip, rar, 7z, gz, tar, tar.gz, bz2, iso, cab). Създаване и принцип на действие на саморазархивиращи се и инсталационни архиви.
 8. Компютърна обработка на текстове. Видове файлови формати (TXT, DOC, DOCX, RTF, PDF), конвертиране. Начини за кодиране на текстова информация (кодиращи таблици и стандарти Unicode, Windows-1251, ASCII). Проблеми при гарантиране на многоезичност. Основни компоненти от текстовото оформление (абзаци: подравняване, разстояния между редовете и абзаците, текст: шрифтове, разстояния между буквите, оцветяване, размер на шрифта, ефекти). Стандарти за оформление на текстове. Работа със стилове. Вмъкване на символи и изображения. Вмъкване на таблици. Оформяне на таблици, редове/колони, клетки. Работа с електронни таблици (spreadsheets). Вмъкване на текстови полета. Изчертаване на фигури. Оформяне (форматиране) на страница: рамка, фон. Вмъкване на нова страница, на секция, номериране, съдържание. Работа с MS Word, OpenOffice.org Writer и Google Docs.
 9. Компютърна графика. Векторна и растерна графика. Цветови гами, RGB, CMYK, Panton, дълбочина на цвета, 16-битови цветове, цветови канали. Графични файлови формати: JPG, GIF, PNG, TIFF, EPS, PSD, AI, CDR. Компресиране на изображенията. Конвертиране между графични формати. Графични примитиви (точка, линия, правоъгълник, елипса, многоъгълник, крива, текст), запълване, текстури, градиент, прозрачност, комбиниране на изображения и текст, слоеве, селекция, филтри и ефекти. Графични редактори за изображения: Photoshop, CorelDraw, Illustrator. Създаване на графични изображения, анализ и разпознаване на изображения (OCR), компютърна анимация, компютърно изкуство.
 10. Бази от данни и SQL. Системи за управление на бази от данни. Логическа и физическа организация. Модели на данните. Релационни бази от данни. Таблици, релации, първичен ключ, външен ключ. Обекти на базите от данни. Моделиране на бази данни, типове данни, E/R диаграми. Език SQL. Видове SQL команди и заявки, DDL и DML, команди SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, селекция, проекция, филтриране, сортиране, съединения на таблици, групови функции и групиране, вложени заявки. Работа с MS Access, SQL Server и MySQL.
 11. Информационни системи (ИС). Класифициране: за управление на организация – ERP, за управление на производство, за връзки с клиенти и доставчици – CRM, за отчети, анализи и прогнози – BI, за графично моделиране – CAD, за управление на съдържание – CMS, за моделиране на процеси – BPM, за решаване на конкретни проблеми и т.н. Жизнен цикъл на ИС – основни етапи в създаването и използването. Основни функции и задачи. Системни архитектури – двуслойна (клиент/сървър), трислойна, N-слойна (разпределена), облачни технологии (cloud computing).
 12. Сигурност и защита на информацията. Методи и алгоритми за кодиране: симетрични криптографски алгоритми – DES, 3DES, AES, RC4, Blowfish, IDEA; асиметрични криптографски алгоритми (с публичен и частен ключ) – RSA, DSA, ElGamal, ECDSA. Криптографски хеширащи алгоритми – SHA-1, MD5, SHA-256. Електронен (цифров) подпис. Инфраструктура на публичния ключ (PKI) – удостоверяващ орган, доставчик на удостоверителни услуги, цифров сертификат (удостоверение), X.509, PGP, удостоверение за електронен подпис, универсален електронен подпис, смарт карта, доверен сертификат, сертификационна верига, саморъчно подписан сертификат, анулиран сертификат. Протоколи TLS, SSL, S/MIME. Уязвимости в софтуера и компютърните мрежи, мрежова сигурност и мрежови атаки, използване на уязвимости (exploits), социално инженерство, криптоанализ и разбиване на пароли.
 13. Презентиране на информация чрез средствата на информационните технологии. Компютърна презентация – слайд, текст, ефекти, бележки, цветова схема, шаблони. Дизайн на презентационни материали – използване на цветове, текст, изображения, звук, анимация и видео. Софтуер за презентации (презентационни системи). Работа с MS PowerPoint, OpenOffice.org Impress и Google Docs. Развиване на презентационни умения и изнасяне на презентации.
 14. Мултимедия. Технологии за създаване на мултимедийни приложения. Софтуерни средства за създаване на мултимедийни продукти. Генериране на анимация и филми (вмъкване и обработка на изображения, звук, текст). Компресия на мултимедийни файлове. Мултимедийни файлови формати, кодеци и конвертиране (MPEG, MP3, OGG, AAC, AC3, WMA, MP4, AVI, MOV, FLV, MKV, WMV, DivX, VP8, …). Софтуер за възпроизвеждане на мултимедийни продукти, анимация и филми. Работа със софтуер за създаване и редактиране на музика и филми: Windows Movie Maker, Adobe Premiere.
 15. Компютърни мрежи. Архитектура на OSI модела. Мрежови протоколи: TCP/IP, IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, DHCP, IPv6, NetBIOS. Локални мрежи – понятия, видове според организацията на управление, топология, основни стандарти, хардуерни компоненти, Ethernet, LAN, WLAN, стандарти IEEE 802.x, безжични мрежи. Глобални компютърни мрежи – понятия, начини на свързване, адреси, основни услуги. Мрежов адаптер, мрежов интерфейс, концентратор, комутатор, маршрутизатор, IP адресация, мрежова маска, подмрежи. Мобилни мрежи и протоколи: GPRS, UMTS, HSDPA, EDGE, WiMAX.Потребители и достъп до ресурси.
 16. Интернет – същност, технически и технологични аспекти. Клиент-сървър архитектура. Основни услуги и протоколи – HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, HTTPS, SSH. Видове достъп до Интернет – dial-up, ISDN, LAN, DSL/ADSL, Wi-Fi, 3G. Адреси в Интернет – IP адреси, IPv6 адреси, DNS услуга, домейни от първо ниво. Хостинг, виртуален сървър (VPS), нает сървър, колокация на сървър, облачен хостинг, центрове за данни. Виртуални мрежи и VPN, отдалечен достъп (VNC, Remote Desktop, SSH, Team Viewer).
 17. Електронна комуникация. Електронна поща – e-mail клиенти и уеб базирани интерфейси, инфраструктура и протоколи (SMTP, POP3, IMAP). Разговори в реално време – IRC, ICQ, Skype, MSN Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk – принципи на действие и протоколи. Социални мрежи – Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+. Peer-to-Peer (P2P) мрежи, торенти, торент тракери. Мобилна комуникация (SMS, MMS).
 18. Глобална информационна система World Wide Web (WWW) – същност и функциониране. Уеб сървъри и уеб браузери, URL и URI. Протокол HTTP, методи GET и POST, cookies. Хиперлинк технология (Интернет препратки). Уеб страница – същност, предназначение, URL адрес и елементи. Хостинг на уеб сайтове. Работа с уеб сървъри Apache и IIS.
 19. Изграждане на уеб сайтове. Проектиране, дизайн, разработване и тестване на уеб сайтове. Основни HTML тагове: вмъкване на форматиран текст, изображения, връзки (препратки), таблици, списъци, форми и контроли за вход от потребителя, HTML5. Език за стилизиране на уеб сайтове CSS, селектори и дефиниции на стилове, позициониране, отмествания, CSS3. Характеристики на страница (фон, цвят, изображения, подравняване, заглавия на страници, кодировка на страници, meta тагове), заглавия, параграфи, шрифтове, цветове, вмъкване на изображения. Подравняване на съдържанието в уеб страница. Превръщане на уеб дизайн (картинка) към уеб сайт (рязане на сайт). Системи за управление на съдържание (CMS системи). Рамки (frames). Навигация и прехвърляне на управлението в рамки (frames).
 20. Скриптови езици за програмиране в Интернет – JavaScript, Perl, VBScript. Общи сведения за JavaScript. Типове данни. Променливи. Оператор за присвояване. Операции и изрази. Условен оператор. Конструкции за цикъл. Функции в JavaScript. Класове и обекти в JavaScript. Масиви. Класове Date, Math. Обекти document, window, navigator. Събития в JavaScript. Обектен модел DOM и манипулация с JavaScript. Библиотека jQuery. Използване на AJAX заявки, REST услуги и JSON.

Докато от МОМН не обявят официален конспект за НОИТ 2012 г. и регламент за провеждане на Националната ИТ олимпиада за 2012 г., в училищната софтуерна академия за ИТ специалисти и софтуерни инженери ще тренираме по учебната програма, публикувана по-горе. Всички примерни ИТ тестове от Академията ще включват темите по-горе и ще фокусират особено върху по-новите аспекти на всяка от тях.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT