Menu

Nakov.com logo

Thoughts on Software Engineering

Лиценз

Общи дефиниции

1. Настоящият лиценз дефинира условията за използване и разпространение на комплект учебни материали по Програмиране за .NET Framework, разработени от екип под ръководството на Светлин Наков с подкрепата на Българска асоциация на разработчиците на софтуер и Microsoft Research.

2. Учебните материали се състоят от:

 • презентации;
 • примерен сорс-код;
 • демонстрационни програми;
 • задачи за упражнения;
 • книга (учебник) по програмиране за .NET Framework с езика C#.

3. Учебните материали са достъпни за свободно изтегляне при условията на настоящия лиценз от официалния сайт на проекта:

https://nakov.com/dotnet-project/

4. Автори на учебните материали са лицата, взели участие в тяхното изработване. Всеки автор притежава права само над продуктите на своя труд.

5. Потребител на учебните материали е всеки, който по някакъв начин използва тези материали или части от тях.

Права и ограничения на потребителите

1. Потребителите имат право:

 • да използват учебните материали или части от тях за всякакви цели, включително да ги да променят според своите нужди и да ги използват при извършване на комерсиална дейност;
 • да използват сорс-кода от примерите и демонстрациите, включени към учебните материали или техни модификации, за всякакви нужди, включително и в комерсиални софтуерни продукти;
 • да разпространяват безплатно непроменени копия на учебните материали в електронен или хартиен вид;
 • да разпространяват безплатно оригинални или променени части от учебните материали, но само при изричното споменаване на източника и авторите на съответния текст, програмен код или друг материал.

2. Потребителите нямат право:

 • да разпространяват срещу заплащане учебните материали или части от тях (включително модифицирани версии), като изключение прави само програмният код;
 • да премахват настоящия лиценз от учебните материали.

Права и ограничения на авторите

1. Всеки автор притежава неизключителни права върху продуктите на своя труд, с които взима участие в изработката на учебните материали.

2. Авторите имат право да използват частите, изработени от тях, за всякакви цели, включително да ги изменят и разпространяват срещу заплащане.

3. Правата върху учебните материали, изработени в съавторство, са притежание на всички съавтори заедно.

4. Авторите нямат право да разпространяват срещу заплащане учебни материали или части от тях, изработени в съавторство, без изричното съгласие на всички съавтори.

Права и ограничения на БАРС

Ръководството на Българска асоциация на разработчиците на софтуер (БАРС) има право да разпространява учебните материали или части от тях (включително модифицирани) безплатно или срещу заплащане.

Права и ограничения на Microsoft Research

Microsoft Research има право да разпространява учебните материали или части от тях по всякакъв начин – безплатно или срещу заплащане.

Comments (0)

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

LEAVE A COMMENT